Voetzorg Zwaag
Praktijk voor voetverzorging 

 

 

Algemene voorwaarden van Voetzorg Zwaag

Praktijk voor voetverzorging

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Zwaag en een cliënt waarop Voetzorg Zwaag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Voetzorg Zwaag zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. zal zoveel als Voetzorg Zwaag redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetzorg Zwaag melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Zwaag het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetzorg Zwaag  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Voetzorg Zwaag moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Bij in gebreke blijven van betaling, is Voetzorg Zwaag genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een incassobureau. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

4. Betaling
Voetzorg Zwaag vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Voetzorg Zwaag van alle gegevens, waarvan Voetzorg Zwaag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetzorg Zwaag neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetzorg Zwaag zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Voetzorg Zwaag is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Voetzorg Zwaag verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Voetzorg Zwaag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Zwaag is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetzorg Zwaag is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

8. Beschadiging & diefstal
Voetzorg Zwaag heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg Zwaag meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Voetzorg Zwaag.             
Voetzorg Zwaag moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetzorg Zwaag de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Zwaag het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Zwaag en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.